Livemusik inom besöksnäringen är ingen nytt fenomen utan har funnits sida vid sida sedan en lång tid tillbaka. Musik utgör ett viktigt ben i hotell- och krogbranschen. Trots det är det få som vet hur musiken påverkar de enskilda verksamheternas finansiella resultat.

Måttet på framgång

Det är svårt att på förhand lista ut vilken effekt som musik kommer att ha på vederbörandes verksamhet eftersom effekterna inte nödvändigtvis är direkta och de kommer troligtvis att sprida ut sig över flera områden av verksamheten.

Revenue management (eller intäktsoptimering) är en strategi som används flitigt inom besöksnäringen där man jobbar väldigt mycket med mätvärden och nyckeltal. Genom att förstå vilka delar av verksamheten som påverkas av musik, kan man få en djupare insikt om verksamheten och kunna göra mer pricksäkra investeringar. Nedan följer några exempel på värden som du bör mäta och vad det kan ha för påverkan på ditt företag.

Intäkt per tillgängligt rum (RevPAR)

RevPAR är ett prismått som används för att beräkna den genomsnittliga intäkten som genereras per rum under en viss tidsperiod. En hög RevPAR innebär vanligtvis en bra beläggningsgrad. För att beräkna denna KPI måste du multiplicera det genomsnittliga dagspriset med beläggningsgraden.

Intäkt per tillgänglig stol (RevPAS)

RevPAS är ett mått som mäter intäkten per tillgänglig stol. Detta mått är desto mer vanligt i samband med restaurangverksamheter. I likhet med RevPAR innebär en högre beläggningsgrad en högre RevPAS.

Intäkt per disponibel stolstimme (RevPASH)

RevPASH är en förlängning på måttet RevPAS där man beräknar den totala omsättningen genom antalet stolar och dividerar med antalet öppna timmar. Detta innebär att man genom vissa beräkningar kan bestämma vilken stol som ska tilldelas varje gäst under en bestämd tid för att ****maximera restaurangens omsättning.

Omsättning per anställd

Ett mått som används för att bedöma ett företags effektivitet. Ju högre värde desto mer effektivt anses företaget vara. Om du vill höja omsättningen per anställd för ditt företag bör du försöka öka omsättningen och/eller minska antalet anställda.

Beläggningsgrad

För beläggningsgrad kan du spåra resultaten dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Detta mått innebär att identifiera det totala antalet rum, de tomma rummen och de bokade.

Onlinerecensioner

I en era där alla kan komma åt Internet och dela sina erfarenheter om ett hotell eller en restaurang, är det extra viktigt att läsa igenom recensionerna. Det betyg som lämnas av kunder kan indikera hur effektivt hotellet fungerar och vilka områden som kan förbättras. Genom att följa betyg och recensioner kan hotellägare göra ändringar i enlighet med detta för att öka kundnöjdheten och som ett resultat attrahera nya kunder.

Närvaron på sociala medier

Sociala medier används mer än någonsin och de är en viktig del i företagens varumärkeskännedom. En stark närvaro på sociala medier kan vara avgörande för många verksamheter och det är viktigt att övervaka dessa kanaler för att bättre förstå sin målgrupp. Nedan följer några värden som är viktiga att mäta på sociala medier.

Engagemang

För att se om man har en stark närvaro på sociala medier bör man mäta engagemangsgraden i sina kanaler. Engagemanget mäter man främst genom följande värden:

  • “Gillar”
  • Kommentarer
  • Delningar
  • Interaktion (nivån av interaktion mellan ägare av kontot och publiken)

De stora sociala medieplattformarna erbjuder analysverktyg för att på ett enkelt och smidigt sätt mäta dessa värden. Du kan på så sätt se om en specifik marknadsföringsinsats fått resultat.

När du väl har samlat in data om dina KPI:er är det lika viktigt att noggrant analysera informationen för att förstå varför din restaurang driver dessa resultat, oavsett om det är bra eller dåligt.

Olika variabler att mäta

Val av musik

Att kunna förstå dina befintliga gästers och potentiella gästers preferenser är en viktig del för vidareutveckling. En stor del av det handlar om att förstå vikten av vilken typ av musik som spelas under olika tidpunkter under dagen och hur det påverkar köpbeteenden.

Vanligtvis kommer ditt mål vara att uppfylla en eller helst båda av följande saker: Kundretention (se till att dina befintliga kunder kommer tillbaka och stannar längre) och/eller kundförvärv (attrahera en ny kundbas och få dem att stanna längre). Det är viktigt att observera och mäta dessa saker mot den typ av musik som spelas. Om det görs rätt kan musik hjälpa ditt varumärke att utvecklas i rätt riktning.

Klientel

Många ställen gör misstaget att inte analysera den specifika kundkrets de lockar vid olika tidpunkter. Det betyder att musiken förblir densamma under hela dagen eller hela veckan.

Om din lokal är öppen från tidigt på morgonen till sent på kvällen, är du uppmärksam på dina olika kundsegment och hur de förändras under dagen? I det här fallet kan du upptäcka att du lockar fler affärsmän under dagen för frukost, lunch och möten. Men på natten kan din publik övergå till en yngre publik. Båda dessa grupper har distinkta behov och musikens volym och genre måste matcha dessa därefter.

Sammanfattning

Genom att mäta effekterna av musik får du viktiga insikter om hur framgångsrikt och lönsamt ett eller flera evenemang varit för din verksamhet.

Att följa upp, mäta framgången och använda den informationen för att vidareutveckla ditt koncept ytterligare är en av de viktigaste delarna av processen. Det låter dig behålla komponenterna i ditt koncept som fungerar bra och justera de delar som skulle kunna fungera bättre.

Undersök din publik och försök att ta reda på deras preferenser. Fråga den anställda personalen om vad deras uppfattning är kring verksamheten. Det är ändå de som har mest kontakt med kunderna och deras observationer kan vara väldigt värdefulla. I samband med det kan du utföra analyser och ta reda på vad siffrorna avslöjar. Gör några tester med olika volymnivåer och olika genrer och se hur det påverkar KPI:er som beläggningsgrad, barförsäljning, matförsäljning och tidsåtgång.

→ LiveGuide är en artikelserie för dig som vill lyckas med musiksatsningar på hotell eller restaurang. Fler verktyg hittas på Gigital.